Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wniosek o darowiznę

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera działania zgodnie z § 10 Statutu Fundacji. W celu aplikowania o udzielenie wsparcia w formie darowizny, należy wypełnić właściwy wniosek (dla osób fizycznych lub prawnych). Wnioskodawców reprezentujących Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego, prosimy o wypełnienie „Wniosku dla Rodzinnych Domów Dziecka”.

Wnioski do Fundacji można przesyłać (forma do wyboru):
1. pocztą elektroniczną na adres: fundacja@orlen.pl
2. listownie na adres:
 
Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock
 
Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji raz w miesiącu. Informacja o decyzji Zarządu przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku.
 
W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na weryfikację przez Fundację informacji zawartych we wniosku. Fundacja zastrzega sobie również możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny. 

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków złożonych na formularzu innym niż formularz Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” zamieszczony na stronie. Wnioski złożone z pominięciem procedury opisanej powyżej mogą pozostać bez odpowiedzi.​ 

 
Wnioski do pobrania:
 
 
 

 

 

​​