Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stypendia RDD

Fundacja rusza z kolejną edycją programu stypendialnego dla wychowanków RDD


Wychowankowie rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego mogą ubiegać się o comiesięczne stypendium Fundacji ORLEN. Nabór do programu rozpoczyna się 17 lipca i trwa do 10 sierpnia.

Stypendium przyznawane jest w dwóch modułach: naukowym i sportowym. O stypendia naukowe mogą ubiegać się uczniowie od 6 klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Stypendia sportowe mogą otrzymać uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Miesięczne stypendium dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wynosi 300 zł, a dla studentów wynosi 400 zł. O stypendium mogą również ubiegać się już usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej do 24 roku życia.

Wniosek stypendialny należy złożyć poprzez formularz aplikacyjny on-line dostępny na stronie Fundacji www.fundacja.orlen.pl w zakładce „Nasza działalność ” / „Program stypendialny”/ „Stypendia RDD”.

Rekrutacja składa się z dwóch kroków:

-  należy uzupełnić formularz aplikacyjny on-line 

- następnie trzeba wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną formularz aplikacyjny z nadanym numerem oraz wszystkie niezbędne dokumenty, które wskazane są w Regulaminie na adres biura Fundacji w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników w pierwszym terminie naboru nastąpi do 14 września.

Ogłoszenie wyników w drugim terminie nastąpi najpóźniej do 5 grudnia b.r.

Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą punktację w procesie rekrutacji otrzymają stypendium na czas nauki.

Stypendia są bardzo istotnym elementem wspierania młodych osób znajdujących się w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnionych.  Otrzymane środki mogą wykorzystać na dokształcanie, dodatkowe zajęcia, rozwijanie swoich pasji. 

UWAGA Z powodu przesunięcia terminów wyników maturalnych jak i egzaminów na studiach, rekrutacja dla tegorocznych maturzystów oraz studentów została ponownie uruchomiona od 15 do 30 października. Wydrukowany formularz należy wysłać najpóźniej 31 października (liczy się data stempla). Wnioski do uzupełnienia:

Stypenium naukowe: https://formularzefundacja.orlen.pl/forms/form__rdd_naukowe_2020.aspx


Regulamin Programu StypendialnegoRegulamin programu stypendialnego dla Rodzinnych Domów Dziecka 2020-2021.pdfRegulamin programu stypendialnego dla Rodzinnych Domów Dziecka 2020-2021.pdf


Wyniki naboru: Wyniki_Stypendia_RDD_2020_2021.pdfWyniki_Stypendia_RDD_2020_2021.pdf

Nabór uzupełniający: Lista stypendystów nabór uzupełniający.pdfLista stypendystów nabór uzupełniający.pdf​​​​​​​​